Ιατρικά & φαρμακευτικά έγγραφα

Αξιόπιστες Ιατρικές Μεταφράσεις από Εξειδικευμένους Ιατρούς Μεταφραστές

 

Η μεταφραστική εταιρεία  Paspartu παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης ιατρικών και φαρμακευτικών εγγράφων σε 40 γλώσσες. Μεταφράζουμε αντίγραφα εξετάσεων με αξιοπιστία, ταχύτητα και ακρίβεια.

Η ιατρική μας ομάδα μεταφραστών αποτελείται από ιατρούς, φαρμακοποιούς, βιολόγους και εξειδικευμένους μεταφραστές στην ιατρική και φαρμακευτική ορολογία.

H Paspartu αναλαμβάνει ιατρικές μεταφράσεις για ιατρικά και φαρμακευτικά έγγραφα όπως τα ακόλουθα:

- Γνωματεύσεις Στεφανιογραφίας, Γνωματεύσεις Αξονικής Τομογραφίας (CT), Γνωματεύσεις Σπινθηρογραφήματος (PET SCAN), Γνωματεύσεις Βιοψίας, Αιματολογικές Εξετάσεις, Γνωματεύσεις Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI), Βιοχημικές Εξετάσεις, Ιατρικό Ιστορικό Ασθενούς, Ιατρικές Εκθέσεις, Ιατρικά Πρωτόκολλα, Έντυπα Ενημερωμένης Συγκατάθεσης (ICF), Ενημερωτικά Φυλλάδια Ασθενών (PIL), Έντυπα Παρουσίασης Περιστατικού (CRF), Περιλήψεις Χαρακτηριστικών Προϊόντος (SPC) κτλ.

Η Paspartu παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης ιατρικών και φαρμακευτικών κειμένων στους εξής επιμέρους τομείς:

Ιατρική

Φαρμακευτική
 • Επιστημονικά περιοδικά
 • Εκθέσεις
 • Άρθρα
 • Ερωτηματολόγια
 • Δοκιμές
 • Συσκευασίες / υλικό εμπορικής προώθησης
 • Κλινικές δοκιμές
 • Επισήμανση και συσκευασία
 • Ρυθμιστικά θέματα
 • Νομική τεκμηρίωση
 • Έγγραφα τεκμηρίωσης κατασκευαστή
 • Διαφημιστικές ανακοινώσεις

Οι μεταφραστές της Paspartu είναι εξειδικευμένοι στον φαρμακευτικό και τον ιατρικό τομέα και κατηγοριοποιημένοι ανάλογα με τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους σε κάθε επιμέρους τομέα, όπως η φαρμακευτική, η ιατρική, η κτηνιατρική, η υγειονομική περίθαλψη, η ιατρική τεχνολογία και η ιατρική έρευνα. Οι εξειδικευμένοι μεταφραστές μας είναι εξοικειωμένοι με τις ειδικές απαιτήσεις του τομέα αυτού και έχουν πρόσβαση σε ιατρικά/φαρμακευτικά λεξικά και προσωπικές εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων. Γνωρίζουν άπταιστα τη βασική ορολογία και τις σχετικές συντομογραφίες και είναι σε θέση να σας παράσχουν τις μεταφράσεις άριστης ποιότητας τις οποίες χρειάζεστε για να επιτύχετε στην ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά.

Η Paspartu έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία μεταφράσεις εξαιρετικά εξειδικευμένων φαρμακευτικών και ιατρικών εγγράφων, όπως:

 • Έντυπα καταγραφής περιστατικού
 • Επιμορφωτικό υλικό
 • Πρωτόκολλα κλινικών μελετών
 • Συνόψεις
 • Δελτία δεδομένων περί ασφαλείας των υλικών (MSDS), αιτήσεις πειραματικών φαρμάκων (IND), αιτήσεις έγκρισης νέου φαρμάκου NDA)
 • Έντυπα συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και σχετικές αιτήσεις
 • Τεκμηρίωση χημικής σύνθεσης, παραγωγής και ελέγχου
 • Εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα ζωής (QOL) και πορίσματα από τις αναφορές των ασθενών (PRO)
 • Συσκευασία και επισήμανση
 • Εγχειρίδια ερευνητών
 • Φύλλα οδηγιών χρήσης
 • Προκλινικές εκθέσεις
 • Ερευνητικές εργασίες
 • Έγγραφα του ΚΕΤ
 • Συστήματα διαδραστικής φωνητικής απόκρισης (IVRs)
 • Συμφωνίες διενέργειας κλινικών δοκιμών
 • Μελέτες σκοπιμότητας δοκιμών
 • Έντυπα συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης
 • Πρωτόκολλα μελετών και συνόψεις
 • Εγχειρίδια ερευνητών
 • Συσκευασία και επισήμανση
 • Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
 • Υλικό εμπορικής προώθησης

Μπορούμε να αναλάβουμε και την ηλεκτρονική σελιδοποίηση σε πολλές γλώσσες (DTP- desk top publishing), μια υπηρεσία πολύ χρήσιμη για ιατρικό εξοπλισμό: 
- εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και εγκατάστασης, οδηγίες χρήσης, ετικέτες, κατάλογο προϊόντων κτλ.

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ