Ιατρικά & φαρμακευτικά έγγραφα

Ιατρικές Μεταφράσεις 

Η μεταφραστική εταιρεία  Paspartu παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης ιατρικών και φαρμακευτικών εγγράφων σε 40 γλώσσες.

Οι ιατρικές μεταφράσεις που αναλαμβάνει η ιατρική μας ομάδα μεταφραστών

- Γνωματεύσεις Στεφανιογραφίας, Γνωματεύσεις Αξονικής Τομογραφίας (CT), Γνωματεύσεις Σπινθηρογραφήματος (PET SCAN), Γνωματεύσεις Βιοψίας, Αιματολογικές Εξετάσεις, Γνωματεύσεις Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI), Βιοχημικές Εξετάσεις, Ιατρικό Ιστορικό Ασθενούς, Ιατρικές Εκθέσεις, Ιατρικά Πρωτόκολλα, Έντυπα Ενημερωμένης Συγκατάθεσης (ICF), Ενημερωτικά Φυλλάδια Ασθενών (PIL), Έντυπα Παρουσίασης Περιστατικού (CRF), Περιλήψεις Χαρακτηριστικών Προϊόντος (SPC) κτλ.

Η ιατρική μετάφραση απαιτεί την κατανόηση ενός εξειδικευμένου τομέα, ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για κάθε σημείο σε ό,τι αφορά τη μετάφραση ιατρικών εγγράφων, πολιτισμικό υπόβαθρο σχετικά με την αγορά για την οποία προορίζεται και τεχνικές γνώσεις για τη σύνταξη ιατρικών εγγράφων. Για όλα αυτά απαιτείται ειδική τεχνογνωσία σχετικά με την ιατρική μετάφραση, καθώς επίσης και εμπειρία στη σύνταξη και τη μετάφραση τεχνικών εγγράφων.

Η Paspartu παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης ιατρικών και φαρμακευτικών εγγράφων στους εξής επιμέρους τομείς:

Ιατρική

Φαρμακευτική
 • Επιστημονικά περιοδικά
 • Εκθέσεις
 • Άρθρα
 • Ερωτηματολόγια
 • Δοκιμές
 • Συσκευασίες / υλικό εμπορικής προώθησης
 • Κλινικές δοκιμές
 • Επισήμανση και συσκευασία
 • Ρυθμιστικά θέματα
 • Νομική τεκμηρίωση
 • Έγγραφα τεκμηρίωσης κατασκευαστή
 • Διαφημιστικές ανακοινώσεις

Οι μεταφραστές της Paspartu είναι εξειδικευμένοι στον φαρμακευτικό και τον ιατρικό τομέα και κατηγοριοποιημένοι ανάλογα με τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους σε κάθε επιμέρους τομέα, όπως η φαρμακευτική, η ιατρική, η κτηνιατρική, η υγειονομική περίθαλψη, η ιατρική τεχνολογία και η ιατρική έρευνα. Οι εξειδικευμένοι μεταφραστές μας είναι εξοικειωμένοι με τις ειδικές απαιτήσεις του τομέα αυτού και έχουν πρόσβαση σε ιατρικά/φαρμακευτικά λεξικά και προσωπικές εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων. Γνωρίζουν άπταιστα τη βασική ορολογία και τις σχετικές συντομογραφίες και είναι σε θέση να σας παράσχουν τις μεταφράσεις άριστης ποιότητας τις οποίες χρειάζεστε για να επιτύχετε στην ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά.

Η Paspartu έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία μεταφράσεις εξαιρετικά εξειδικευμένων φαρμακευτικών και ιατρικών εγγράφων, όπως:

 • Έντυπα καταγραφής περιστατικού
 • Επιμορφωτικό υλικό
 • Πρωτόκολλα κλινικών μελετών
 • Συνόψεις
 • Δελτία δεδομένων περί ασφαλείας των υλικών (MSDS), αιτήσεις πειραματικών φαρμάκων (IND), αιτήσεις έγκρισης νέου φαρμάκου NDA)
 • Έντυπα συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και σχετικές αιτήσεις
 • Τεκμηρίωση χημικής σύνθεσης, παραγωγής και ελέγχου
 • Εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα ζωής (QOL) και πορίσματα από τις αναφορές των ασθενών (PRO)
 • Συσκευασία και επισήμανση
 • Εγχειρίδια ερευνητών
 • Φύλλα οδηγιών χρήσης
 • Προκλινικές εκθέσεις
 • Ερευνητικές εργασίες
 • Έγγραφα του ΚΕΤ
 • Συστήματα διαδραστικής φωνητικής απόκρισης (IVRs)
 • Συμφωνίες διενέργειας κλινικών δοκιμών
 • Μελέτες σκοπιμότητας δοκιμών
 • Έντυπα συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης
 • Πρωτόκολλα μελετών και συνόψεις
 • Εγχειρίδια ερευνητών
 • Συσκευασία και επισήμανση
 • Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
 • Υλικό εμπορικής προώθησης

Οι μεταφραστές ιατρικών και φαρμακευτικών κειμένων της Paspartu πρέπει να διαθέτουν τις εξής δεξιότητες και προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο μετάφρασης
 • Άρτια κατάρτιση και εκτεταμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους ιατρικούς τομείς.
 • Εμπειρία στη μετάφραση ιατρικών κειμένων στις απαιτούμενες γλώσσες εργασίας.
 • Κατανόηση της γλώσσας-στόχου σε επίπεδο φυσικού ομιλητή και γνώσεις τυχόν τοπικών διαφοροποιήσεων.
 • Άριστη γραπτή χρήση της γλώσσας-στόχου.

SHARE
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ