Ποιότητα της μετάφρασης

Πιστοποίηση επαγγελματικής ποιότητας: ISO 17100 και DIN EN 15038:2006-08. Ο συνδυασμός αυτών των προτύπων εξασφαλίζει την τήρηση αυστηρότατων διαδικασιών και ποιοτικών προτύπων στις μεταφραστικές υπηρεσίες. Επιπλέον, η ακρίβεια των μεταφράσεών μας πιστοποιείται από ειδικό στον εκάστοτε τομέα και φυσικό ομιλητή της γλώσσας προς την οποία μεταφράζει. Επίσης, προσφέρουμε πιστοποιητικά μεταφραστικής πιστότητας (CTA), τα οποία βεβαιώνουν ότι η μετάφραση χαρακτηρίζεται από το μέγιστο δυνατό βαθμό ποιότητας σύμφωνα με τις δυνατότητες των μεταφραστών και των ομάδων της Paspartu.

Πέρα από τα συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει η εταιρεία μας, κάθε έργο περιλαμβάνει τρεις βασικές παραμέτρους για την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής ποιότητας:

1.Υφολογικές κατευθυντήριες γραμμές

2.Γλωσσάριο στη γλώσσα-πηγή και

3.Κατάλογος όρων στη γλώσσα-στόχο

Υφολογικές κατευθυντήριες γραμμές: Οι υφολογικές κατευθυντήριες γραμμές ή υφολογικές οδηγίες αποτελούν ένα κατάλογο συγκεκριμένων «κανόνων» που τηρεί ο μεταφραστής κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας. Είτε τις παρέχει ο πελάτης είτε τις προσδιορίζει ο μεταφραστής σε συνεργασία με τον πελάτη. Συνήθως οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

 • Ύφος/γλωσσική προσέγγιση των υπό προσαρμογή εγγράφων
 • Ποιοι όροι μεταφράζονται και ποιοι παραμένουν αμετάφραστοι
 • Κανόνες χρήσης κεφαλαίων και κανόνες τονισμού
 • Μετάφραση τίτλων και υποτίτλων
 • Μετατροπή μεγεθών
 • Κανόνες γραφής των αριθμών
 • Χρήση συντομογραφιών και
 • κανόνες στίξης

Γλωσσάριο: κατάλογος όρων στη γλώσσα-πηγή όπου επεξηγούνται δύσκολοι ή τεχνικοί όροι σχετικά με το προϊόν.Συνήθως το γλωσσάριο συντάσσεται από τους υπεύθυνους σύνταξης τεχνικών κειμένων και τους μηχανικούς λογισμικού που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο. Έπειτα, το χρησιμοποιούν οι μεταφραστές για να εξασφαλίσουν τη σωστή μετάφραση των εξειδικευμένων αυτών όρων.

Ορολογία: σύνολο εγκεκριμένων όρων στη γλώσσα-στόχο που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία τοπικής προσαρμογής. Ο προσδιορισμός της ορολογίας του έργου εξασφαλίζει:

 • την ομοιόμορφη χρήση της ορολογίας ενός συγκεκριμένου τομέα από τον μεταφραστή, τον αναθεωρητή και τον τελικό επιμελητή στο σύνολο του έργου
 • τη συνέπεια στη χρήση συντομογραφιών, ονομασιών προϊόντων, αμετάφραστων όρων και μεγεθών
 • τη συνέπεια μεταξύ των προτύπων της εκάστοτε εταιρείας και χώρας
 • την καταλληλότητα για το στοχευόμενο τοπικό πλαίσιο και
 • τη συναίνεση μεταξύ πελάτη, διανομέα και παρόχου υπηρεσιών τοπικής προσαρμογής
 • Γλωσσική ποιότητα του καταλόγου ορολογίας δεδομένου ότι η δημιουργία του βασίζεται:
  • στο γλωσσάριο για το συγκεκριμένο προϊόν
  • στην ορολογία ήδη τοπικά προσαρμοσμένων διεπαφών χρήστη σημαντικών φορέων ανάπτυξης λογισμικού
  • στο λογισμικό και τα έγγραφα που έχει μεταφράσει στο παρελθόν ο πελάτης και
  • στο σύνολο του μεταφρασμένου βοηθητικού υλικού, όπως το υλικό εμπορικής προώθησης οι κατάλογοι προϊόντων καθώς και τα εταιρικά και εθνικά πρότυπα.

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ