Διαχείριση μεταφραστικών έργων

Η Paspartu παρέχει «τοπικά προσαρμοσμένες» μεταφράσεις στη διεθνή πελατεία της χάρη στο παγκόσμιο δίκτυο μεταφραστικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης που διαθέτει, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 5.000 ειδικούς συνεργάτες σε πάνω από 40 χώρες. Οι συνεργάτες μας συνεργάζονται στενά με τους πελάτες μας για να προσδιορίσουν τις απαιτήσεις τους. Στόχος μας είναι η διαχείριση των έργων μετάφρασης και τοπικής προσαρμογής των πελατών μας μέσω της επικοινωνίας και ανταπόκρισης στις κοινώς αποδεκτές προσδοκίες μας. Όλοι οι μεταφραστές μας διαθέτουν τίτλους ανώτερων σπουδών και εργασιακή εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιούνται και οι πελάτες μας.Πιο αναλυτικά, η ομάδα περιλαμβάνει τεχνικούς μεταφραστές, ειδικούς στο εκάστοτε αντικείμενο, ειδικούς στην ορολογία, εξειδικευμένους μηχανικούς και ειδικούς στην ηλεκτρονική σελιδοποίηση.


  • Account Manager: Ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των πελατών και των ομάδων συνεργατών της εταιρείας μας εξασφαλίζοντας την τήρηση κάθε δέσμευσης.
  • Υπεύθυνος διαχείρισης έργου (Project Manager): Οι υπεύθυνοι διαχείρισης έργου της εταιρείας μας διαθέτουν εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των προθεσμιών. Είναι εξειδικευμένοι στην εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης έργου, την οργάνωση των μεταφραστικών πόρων, την εργασία υπό αυστηρές προθεσμίες και τον έλεγχο των αλλαγών στα έργα μετάφρασης και τοπικής προσαρμογής με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων της ομάδας.Τα έργα ανατίθενται στους υπεύθυνους διαχείρισης έργου με βάση τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους σχετικά με έναν συγκεκριμένο τομέα.Ο υπεύθυνος διαχείρισης έργου είναι υπεύθυνος για την καθημερινή παραγωγή, τις εκθέσεις προόδου, την οικονομική διαχείριση, τη γλωσσική ποιότητα, καθώς επίσης και την προετοιμασία του «πακέτου τοπικής προσαρμογής» και την κατάρτιση άλλων μεταφραστικών κατευθυντηρίων γραμμών.
  • Μεταφραστική ομάδα: Τα μέλη της ομάδας (μεταφραστές, ειδικοί ορολογίας, διορθωτές, επιμελητές, υπεύθυνοι διασφάλισης ποιότητας) επιλέγονται με βάση τις γνώσεις και τη μεταφραστική εμπειρία που διαθέτουν σχετικά με τον ιατρικό ή τον φαρμακευτικό τομέα.
  • Ομάδα υποστήριξης υπηρεσιών ΙΤ: Η ομάδα υποστήριξης ΙΤ είναι υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση της υποδομής που υποστηρίζει τη μεταφραστική διαδικασία.

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ