Ασφάλεια στη μεταφραστική διαδικασία

Tο σύστημα διαχείρισης ασφαλείας πληροφοριών της εταιρείας μας στοχεύει στην επαγγελματική διαχείριση, αποθήκευση και επεξεργασία ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς επίσης και την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης τους. 

 
 

Security Audits Secure Infrastructure Confidentiality Agreements

Ετήσιους ελέγχους από τοπικούς και διεθνείς πελάτες αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας αλλά και τις πρακτικές εμπιστευτικότητας

Ειδικές Πύλες Πελατών και Προμηθευτών (Portals) με τεχνολογία κρυπτογράφησης που εκτελείται πάνω σε ασφαλείς διακομιστές (FTP), τείχη προστασίας (firewalls), και ασφαλή πρωτόκολλα HTTPS (HTTP σε SSL).

Συμβάσεις Μη Κοινοποίησης (NDA) με όλα τα στελέχη της και τους μεταφραστές. Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας με τους πελάτες.
Data Destroy and Disposal Pathartu.NET System Data Loss Prevention (DLP)

Υποδομή και πρακτικές καταστροφής ευαίσθητων πληροφοριών πελατών και εκκαθάρισης εγγράφων για αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Tεχνολογία Διαχείρισης Μεταφράσεων που υποδεικνύουν ποιος είναι υπεύθυνος και υπόλογος για οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία ανά έργο.

Συστήματα πρόληψης απώλειας δεδομένων (DLP) σε λειτουργία για τον αποκλεισμό της εξαγωγής ή της μεταφοράς εγγράφων/πληροφοριών χωρίς εξουσιοδότηση ή έγκριση του πελάτη.

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ