Διαχείριση ορολογίας

Η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Οι ευέλικτες εταιρείες που είναι σε θέση να προωθούν νέα καινοτόμα προϊόντα στην αγορά σε σύντομο χρονικό διάστημα ανταμείβονται αναλόγως. Οι πωλήσεις τους αυξάνονται και ενίοτε αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι εταιρείες που σχεδιάζουν τις δραστηριότητές τους με γνώμονα την παγκόσμια αγορά, αλλά ταυτόχρονα απευθύνονται στους πελάτες σε τοπικό επίπεδο και στη μητρική τους γλώσσα, ανταμείβονται με διαρκείς και κερδοφόρες σχέσεις με την πελατεία τους. Ωστόσο, συνήθως η διαχείριση του παγκόσμιου υλικού και των εταιρικών πληροφοριών διαταράσσεται σε κάθε στάδιο δημιουργίας και/ή τροποποίησης (έδρα, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο), γεγονός που οδηγεί σε ανεπιθύμητες και δαπανηρές καταστάσεις. Συχνές αιτίες:
 • Η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τοποθεσιών ή τμημάτων αφορά συνήθως μόνο συγκεκριμένους σκοπούς και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι αυτοματοποιημένη
 • Κάθε τοποθεσία/τμήμα εφαρμόζει διαφορετικές διαδικασίες και διεργασίες
 • Το περιεχόμενο που δημιουργείται και τα πολύγλωσσα εργαλεία δεν είναι κοινά ή δεν χρησιμοποιούνται από το σύνολο του φορέα
 • Οι εταιρείες εκχωρούν περιορισμένους πόρους για τη δημιουργία περιεχομένου, τη διαχείριση έργων, την τοπική προσαρμογή και τη διασφάλιση της ποιότητας
 • Κατά τη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου χρησιμοποιούνται διαφορετικοί μορφότυποι αρχείων, γεγονός που απαιτεί τη χειροκίνητη μετατροπή των αρχείων.

Η υπηρεσίες διαχείρισης ορολογίας της Paspartu αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες αυτές προκλήσεις ενοποιώντας και ενισχύοντας τη διαδικασία διαχείρισης πληροφοριών στο σύνολό της από τη δημιουργία του περιεχομένου μέχρι την απόκτηση, τη διαχείριση, την τοπική προσαρμογή, τον εφοδιασμό και τη δημοσίευση του παγκόσμιου περιεχομένου. Χρησιμοποιώντας, ενσωματώνοντας και αυτοματοποιώντας τις λύσεις που προτείνουμε στις διαδικασίες τους οι πελάτες μας μπορούν να επιτύχουν τα εξής:
 • Ταχύτερη διάθεση στην αγορά εξαλείφοντας τις καθυστερήσεις μεταξύ της τοπικής και διεθνούς διάθεσης προϊόντων
 • Βελτίωση της ποιότητας της επικοινωνίας με τους πελάτες μέσω της βελτίωσης της ακρίβειας, της εστίασης και της συνέπειας του παγκόσμιου περιεχομένου
 • Πολλαπλασιασμός του παγκόσμιου περιεχομένου μέσω εκστρατειών εμπορικής προώθησης και της διάθεσης των προϊόντων που δημιουργούν νέες πηγές πωλήσεων
 • Αύξηση της προβολής της παγκόσμιας εμπορικής επωνυμίας σας μέσω της συνεπούς παγκόσμιας επικοινωνίας ενισχύοντάς την με μια τοπική πολιτισμική διάσταση
 • Ενσωμάτωση των διαθέσιμων πολύγλωσσων στοιχείων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας δημιουργίας περιεχομένου της εταιρείας σας και μειώστε το σχετικό κόστος
 • Η επιμέλεια των ρυθμιστικών απαιτήσεων μπορεί να γίνει εύκολα αργότερα μέσω του ελέγχου του περιεχομένου και των διαδικασιών

Βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη της διαχείρισης ορολογίας της Paspartu

Χρησιμοποιώντας τις υπθρεσίες και εφαρμογές ορολογίας της Paspartu προσφέρετε στους δημιουργούς του περιεχομένου σας (δηλ. υπαλλήλους από διαφορετικά τμήματα και τοποθεσίες ή εξωτερικούς μεταφραστές) τη δυνατότητα εξασφάλισης της συνέπειας στη χρήση των εταιρικών και κλαδικών σας όρων σε όλα τα κείμενα και κανάλια επικοινωνίας σας. Έτσι, η συνέπεια ξεκινά από τη δημιουργία του περιεχομένου, διατηρείται στη μετάφραση και φτάνει μέχρι τον πελάτη σας εξασφαλίζοντας τη σωστή καθιέρωση της εμπορικής σας ταυτότητάς και την ολοκληρωτική ικανοποίηση των πελατών σας. Η υπηρεσίες ορολογίας της Paspartu προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα:
 • Βελτίωση της ποιότητας των δημοσιεύσεων και των εμπειριών των πελατών σας -εξασφάλιση χρήσης της εγκεκριμένης ορολογίας σε κάθε δημοσίευση, αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Διασφάλιση της εταιρικής σας ταυτότητας - διατήρηση της συνέπειας της εταιρικής σας ταυτότητας με αποτέλεσμα την ταχύτερη αποδοχή της αγορά σε τοπικό επίπεδο
 • Ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά και βελτίωση της επιχειρηματικής σας ετοιμότητας - δημιουργία πολύγλωσσου περιεχομένου σε σύντομο χρονικό διάστημα και καναλιών διανομής για ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά και ανταπόκριση για νέα προϊόντα
 • Αποτελεσματική διαχείριση μεταφράσεων - παροχή σωστής και εγκεκριμένης ορολογίας με επαλήθευση σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας
 • Δημιουργία εταιρικών γλωσσάριων - αυτόματη εξαγωγή ορολογίας και νέου περιεχομένου για την ταχεία δημιουργία ολοκληρωμένου λεξικού


SHARE