Ειδικοί στο εκάστοτε αντικείμενο

Άρτια καταρτισμένοι μεταφραστές, φυσικοί ομιλητές της γλώσσας-στόχου, εξειδικευμένοι στο συγκεκριμένο τομέα. Η μεταφραστική ομάδα διαμορφώνεται ανάλογα με τον τομέα, τον όγκο εργασίας και τους γλωσσικούς συνδυασμούς. Όλα τα μέλη της ομάδας (μεταφραστές, αναθεωρητές, επιμελητές) περνούν από αυστηρή διαδικασία ποιοτικού ελέγχου, σχεδιασμένη για τον συγκεκριμένο τομέα, πριν ενταχθούν στην ομάδα μας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει το στάδιο προ-επιλογής, το στάδιο αξιολόγησης των δεξιοτήτων, την τελική επιλογή, καθώς επίσης και τη συνεχή αξιολόγηση. Οι ομάδες διαμορφώνονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία
  • γνώση της γλώσσας-πηγής σε επίπεδο μητρικής και πλήρης κατανόηση της γλώσσας-στόχου
  • άριστη γραπτή χρήση της γλώσσας-στόχου, άριστη γνώση της γραμματικής και ικανότητα χρήσης διαφόρων συγγραφικών ειδών και υφολογικών επιπέδων
  • ικανότητα πιστής και σωστής απόδοσης του τεχνικού περιεχομένου και του ύφους οποιουδήποτε κειμένου
  • μεταφραστική ταχύτητα και ακρίβεια, φυσικότητα του λόγου στο μεταφρασμένο κείμενο
  • εξοικείωση με την κατάλληλη και τυποποιημένη ορολογία και δυνατότητα χρήσης της
  • γνώσεις σχετικά με τις πολιτισμικές διαφορές και τις «λεπτές αποχρώσεις» της γλώσσας.

Πριν εγκριθεί η συνεργασία μας, όλοι οι μεταφραστές μας περνούν από σχολαστική αξιολόγηση ώστε να προσδιορίσουμε εάν διαθέτουν τις ακόλουθες επαγγελματικές ικανότητες:

α) Μεταφραστική ικανότητα: Ικανότητα μετάφρασης εξαιρετικά εξειδικευμένων κειμένων στους τομείς με τους οποίους ασχολούμαστε. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και η ικανότητα αξιολόγησης προβλημάτων κατανόησης ή σύνταξης κειμένου, καθώς επίσης και η ικανότητα του μεταφραστή να εκπονεί μεταφράσεις σύμφωνα με τις οδηγίες και την ενημέρωση του πελάτη και να αιτιολογεί τα αποτελέσματα της δουλειάς του.

β) Γλωσσική και κειμενική ικανότητα στη γλώσσα-πηγή και τη γλώσσα-στόχο: Ικανότητα κατανόησης της γλώσσας-πηγής και άρτιου χειρισμού της γλώσσας-στόχου.Η κειμενική ικανότητα απαιτεί τη γνώση κειμενικών συμβάσεων για όσο το δυνατόν περισσότερους τύπους γενικών και εξειδικευμένων κειμένων και περιλαμβάνει την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων αυτών κατά τη σύνταξη κειμένων.

γ) Ερευνητική ικανότητα, συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών: Αφορά την αποτελεσματική αναζήτηση και συλλογή των επιπρόσθετων γλωσσικών και εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται για την κατανόηση του πρωτοτύπου και τη σύνταξη του μεταφρασμένου κειμένου. Απαραίτητη θεωρείται η εμπειρία στη χρήση εργαλείων αναζήτησης και η ικανότητα διαμόρφωσης των κατάλληλων στρατηγικών για την αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πηγών πληροφοριών.

δ) Πολιτισμική ικανότητα: Ικανότητα χρήσης πληροφοριών σχετικά με το τοπικό πλαίσιο, τα πρότυπα συμπεριφοράς και τα συστήματα αξιών που χαρακτηρίζουν την κουλτούρα-πηγή και την κουλτούρα-στόχο.

ε) Τεχνική ικανότητα: Πρόκειται για τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες για την επαγγελματική διεκπεραίωση του μεταφραστικού έργου, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας χειρισμού τεχνικών εργαλείων σύμφωνα με τις οδηγίες για το εκάστοτε έργο και τις απαιτήσεις του πελάτη.

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ