Ροή εργασιών και στάδια της μεταφρασης

Η Paspartu είναι πρόθυμη να προσαρμοστεί στη ροή εργασιών, τις λογιστικές διαδικασίες και το οικονομικό σύστημα των πελατών της. Ωστόσο, παρακάτω θα βρείτε μια σύντομη αναφορά της ροής εργασιών και των σταδίων της βασικής μεταφραστικής διαδικασίας που εφαρμόζουμε:

 • Προκαταρκτικό στάδιο
 • Στάδιο μετάφρασης
 • Παράδοση της μετάφρασης και αναθεώρηση

 

Η ροή εργασιών και οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε περιλαμβάνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ανάλογα με το είδος του έργου μετάφρασης ή τοπικής προσαρμογής:

 • Ροή εργασιών τοπικής προσαρμογής: Η σαφώς καθορισμένη διαδικασία τοπικής προσαρμογής της Paspartu:
  • εξασφαλίζει την ορολογική συνέπεια και την υφολογική συνοχή
  • χρησιμοποιεί τις ήδη μεταφρασμένες λέξεις και φράσεις
  • διασφαλίζει την ακεραιότητα του αρχείου (διατήρηση του μορφοτύπου και προστασία των μη-μεταφράσιμων στοιχείων)
  • διαχειρίζεται τις διάφορες εκδόσεις των αρχείων μέσω του ελέγχου του κώδικα πηγής
  • καταγράφει και εντοπίζει σφάλματα και άλλα προβλήματα και
 • Βάση δεδομένων για τη μετάφραση και την τοπική προσαρμογή: στο πλαίσιο των ροών εργασιών και των διαδικασιών της Paspartu έχουμε διαμορφώσει μηχανισμούς που προτείνουν ενέργειες ή λύσεις με βάση τα προβλήματα που έχουν προκύψει στα προηγούμενα έργα (απαντήσεις σε ερωτήματα, επίλυση προβλημάτων, κ.λπ.)
 • 'Ελεγχοι: Κάθε αρχείο ελέγχεται από μηχανικό σε ό,τι αφορά τη μορφοποίηση, την κωδικοποίηση του κειμένου, την ακεραιότητα του κώδικα, κ.λπ. πριν παραδοθεί στον πελάτη μας.
 • Διαδικασία διασφάλισης ποιότητας: Εφαρμόζουμε μια σαφώς καθορισμένη διαδικασία ελέγχου που περιλαμβάνει γλωσσικές και, όταν απαιτείται, οπτικές (διάταξη στην οθόνη) παραμέτρους. Εάν χρειάζεστε δοκιμή λειτουργίας, η Paspartu μπορεί να σας εξυπηρετήσει και σε αυτόν τον τομέα.Ειδικότερα, η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
  • Ανάλυση περιεχομένου του πρωτοτύπου
  • Προσδιορισμός ορολογίας & δημιουργία γλωσσαρίων
  • Μετάφραση από τον πρώτο συνεργάτη
  • Αναθεώρηση από τον δεύτερο συνεργάτη
  • Επιμέλεια ανάλογα με τη χώρα για θέματα πολιτικής ευαισθητοποίησης και τοπική προσαρμογή του υλικού.
  • Διασφάλιση ποιότητας (QA)
  • Τελική έγκριση

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ