Τοπική προσαρμογή λογισμικού

Χάρη στην ολοκληρωμένη τοπική προσαρμογή λογισμικού οι πελάτες σας σε όλον τον κόσμο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό τους στη γλώσσα τους, με όλες του τις δυνατότητες και σύμφωνα με τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητές τους. Αυτό το είδος τοπικής προσαρμογής περιλαμβάνει τη μετάφραση και την προσαρμογή πλαισίων διαλόγου, της βοήθειας στο διαδίκτυο και του κειμένου της διεπαφής, καθώς επίσης και τη μετάφραση των εγχειριδίων χρήστη. Στις περιπτώσεις όπου ισχύουν ειδικοί τοπικοί κανονισμοί, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου των εφαρμογών, ώστε να συμμορφώνεται στους κανονισμούς αυτούς.

Κατά την τοπική προσαρμογή του λογισμικού σας οι ομάδες μας ακολουθούν δοκιμασμένες διαδικασίες για την εκπόνηση συγκεκριμένων ειδών λογισμικού και συστατικών μερών του προς εφαρμογή.

 • Ανάλυση αρχείου(ων)
 • Προετοιμασία του έργου
 • Μετάφραση και ενσωμάτωση
 • Εξέταση με βάση το ευρύτερο πλαίσιο
 • Διόρθωση σφαλμάτων
 • Επανεξέταση από τον πελάτη
 • Τελική παράδοση
 • Επικαιροποιήσεις & συντήρηση

Διαδικασίες τοπικής εφαρμογής λογισμικού

Αρχικά, ζητάμε από τους δυνητικούς πελάτες να μας παραδώσουν ένα πλήρες πακέτο τοπικής προσαρμογής. Πρόκειται για όλα τα αρχεία του περιβάλλοντος ανάπτυξης του λογισμικού και ειδικότερα τα αρχεία πόρων (resource files: cpp, exe, dll και το μορφότυπο γραφικών αρχείων), όλα τα βασικά έγγραφα (π.χ. framemaker, word, κ.λπ.), όλα τα πρότυπα, τα βιβλία δεδομένων, τις γραμματοσειρές, τα πρωτότυπα των γραφικών (π.χ. Photoshop, Illustrator) και τέλος όλα τα αρχεία βοήθειας (π.χ. γραφικά, RTF, VBS, HTML, CNT, κ.λπ.). Το πακέτο τοπικής προσαρμογής εξυπηρετεί δύο σκοπούς:

 • Περιλαμβάνει το υλικό που χρειαζόμαστε για να συντάξουμε μια προσφορά (πλάνο, τιμολόγηση και χρονοδιάγραμμα) για την τοπική προσαρμογή του προϊόντος σας.
 • Περιλαμβάνει το υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε κατά την εργασία μας.

Στο επόμενο στάδιο, διενεργούμε ανάλυση των αρχείων του πακέτου για να καθοριστούν τα εξής:

 • Αριθμός λέξεων
 • Γλώσσα-πηγή και γλώσσα-στόχος
 • συγγραφικό εργαλείο βοήθειας
 • αντικείμενο
 • απαιτήσεις σελιδοποίησης
 • πλατφόρμα και διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού
 • απαιτήσεις διεθνοποίησης
 • απαιτήσεις σχετικά με τη ροή εργασιών του πελάτη.

Έπειτα, συντάσσουμε μια συνολική προσφορά που περιλαμβάνει όλες τις εργασίες, το κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο για τη διεκπεραίωση του έργου. Ωστόσο, σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης λογισμικού κι αν βρίσκεται η εταιρεία σας, η Paspartu θέτει στη διάθεσή σας ταλαντούχους και πεπειραμένους μηχανικούς και μεταφραστές που μπορούν να σας βοηθήσουν στους εξής τομείς:

 • Καθορισμός της έκτασης του έργου και προκαταρκτικός προγραμματισμός
 • Εξαγωγή και μετάφραση κειμένου
 • Προσαρμογή σε νομικές/πολιτισμικές απαιτήσεις
 • Προσαρμογή σε χαρακτήρες 2 byte
 • Διασφάλιση ποιότητας της μετάφρασης και έλεγχος λειτουργίας του λογισμικού
 • Μετάφραση διεπαφής χρήστη (κώδικας, κείμενο, στοιχεία), συστημάτων παροχής βοήθειας και έντυπων εγγράφων

Εργαλεία και τεχνολογία τοπικής προσαρμογής λογισμικού

Εναρμονίζουμε την τεχνολογία μας με τη δική σας και υποστηρίζουμε απευθείας τα είδη αρχείων που χρησιμοποιείτε. Η Paspartu αναλαμβάνει την τοπική προσαρμογή λογισμικού σε όλα τα περιβάλλοντα και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη χρήση των εξής εργαλείων και τεχνολογιών:

Εργαλεία και τεχνολογίες Μορφότυποι αρχείων (ενδεικτικά)
 • Περιβάλλοντα:Microsoft, Mobile, Apple, Unix, Android,
 • Τεχνολογία:C++, .Net, ASP, Java, PHP, Delphi, κ.λπ.
 • Βοήθεια:Robohelp, Webhelp, Doc2Help, MS Help Workshop, MS HTML Help Workshop, MadCap Flare, κ.λπ.
 • Έγγραφο:Word, Framemaker, Quark, InDesign, Illustrator, Photoshop, κ.λπ.
 • Web:Dreamweaver, κ.λπ.
 • Εργαλεία single-source και υπό συνθήκη κειμένου:Framemaker, Arbortext, AuthorIT, xMetal, Doc2help, κ.λπ.
 • Λογισμικό: xml, xliff, .rc, .dlg, .exe, .properties, .pot, .php, .resx
 • Βοήθεια: xml, chm, html, .hlp
 • Έγγραφο: xml, .doc, .mif
 • Web: xml, html, asp, php

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ